leveringsvoorwaarden

Module Algemeen

1 Definities
2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden
3 Aansprakelijkheid
4 Overmacht
5 Incassokosten
6 Geschillen
7 Wijziging en vindplaats van deze voorwaarden

Module Stemmen en Kleine Reparaties

1 Tarief
2 Betaling
3 Afzegging
4 Klachten

Module Reparatie

1 Offertes
2 Uitvoering
3 Betaling van reparaties
4 Opzegging, opschorting en ontbinding
5 Garantie
6 Transport

Module Verkoop

1 Koopovereenkomst
2 Levering
3 Betaling
4 Eigendomsvoorbehoud
5 Prijsverhoging
6 Annulering
7 Garantie
8 Transport

Module Huur met Recht van Koop

1 Huurovereenkomst
2 Huurverhoging
3 Onderhoud
4 Verzekeren, schade en verplaatsen
5 Eigendom
6 Transport

Module Verhuur van Piano’s en Vleugels

1 Verhuur
2 Huurbevestiging
3 Garantie
4 Verzekering en schade
5 Eigendomsvoorbehoud
6 Transport

Module Taxatie

1 Tarief
2 Overige

Module Aan- en Verkoopbemiddeling

1 Tarief
2 Aansprakelijkheid
3 Transport

Wagenaar Pianoservice

hierna te noemen: WPS

Algemeen

1 Definities
2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden
3 Aansprakelijkheid
4 Overmacht
5 Incassokosten
6 Geschillen
7 Wijziging en vindplaats van deze voorwaarden

1   Definities

In deze Leverings- en Betalingsvoorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

WPS: de gebruiker van de Leverings- en Betalingsvoorwaarden.
Wederpartij: Degene waar de gebruiker van de Leverings- en Betalingsvoorwaarden (WPS) een overeenkomst mee aangaat.
Overeenkomst: de overeenkomst tot levering van een dienst of een product.

2   Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen WPS en   wederpartij waarop WPS deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met WPS, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze Leverings- en Betalingsvoorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Leverings- en Betalingsvoorwaarden volledig van toepassing. WPS en wederpartij zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijk bepaling in acht wordt genomen.

3   Aansprakelijkheid

3.1 Indien WPS aansprakelijk mocht blijken inzake enige claim van wederpartij, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
3.2 WPS heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven met een minimum verzekerd bedrag per gebeurtenis van € 1.000.000,=.
3.3 Indien WPS aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat de assuradeur van WPS in enig voorkomend geval zou verstrekken.
3.4 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om een mogelijke gebrekkige prestatie van WPS aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan WPS toegerekend kunnen worden;
– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Leverings- en Betalingsvoorwaarden.
3.5 WPS is niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van wederpartij, danwel indien  wederpartij niet  alle gegevens, waarvan WPS aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan  wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan WPS  verstrekt  heeft.
3.6 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van WPS of zijn ondergeschikten.
3.7 WPS is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

4   Overmacht

4.1 WPS is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
4.2 Onder overmacht wordt in deze Leverings- en Betalingsvoorwaarden verstaan naast wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop WPS geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor  WPS niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van WPS worden daaronder begrepen.
4.3 WPS heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die nakoming verhindert  intreedt nadat WPS zijn verplichtingen had moeten nakomen.
4.4 WPS kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is WPS gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan wederpartij.
4.5 Indien nakoming van de verplichtingen door overmacht blijvend onmogelijk is zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst op te zeggen zonder recht op schadevergoeding van de andere partij.
4.6 Voorzover WPS ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is WPS gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Wederpartij is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

5   Incassokosten

5.1 Indien wederpartij in gebreke of in verzuim is in de nakoming van haar verplichtingen, dan komen alle redelijkerwijs met de incasso samenhangende kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van wederpartij.

6   Geschillen

6.1 Op alle door WPS gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
6.2 In het geval van een geschil voorvloeiende uit een door WPS gesloten overeenkomst dient wederpartij WPS alle gelegenheid te geven de overeenkomst naar volle tevredenheid van wederpartij uit te voeren.
6.3 Alle uit de door WPS gesloten overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen, voorzover krachtens de betreffende wettelijke bepalingen mogelijk, en nadat aan artikel 6.2 is voldaan, eerst worden voorgelegd aan de geschillencommissie van de VvPN.
6.4 Partijen zullen eerst dan een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg als bedoeld onder 6.2 en 6.3 te beslechten.
6.5 De bevoegde rechter in het arrondissement van WPS is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.

7   Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

7.1  Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te ……… .
7.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

Stemmen en Kleine Reparaties

1 Tarief
2 Betaling
3 Afzegging
4 Klachten
5 Stemmen op abonnement

1   Tarief

1.1 Onder kleine reparaties worden reparaties verstaan die minder dan 15 arbeidsuren in beslag nemen.
1.2 WPS maakt zijn tarief en tariefwijzigingen, voorzover de wijzigingen  meer bedragen dan de stijging van de Consumentenprijsindex van het CBS,  voor het stemmen van een piano/vleugel  en voor reparaties die maximaal 15 arbeidsuren in beslag nemen schriftelijk aan wederpartij bekend.
1.3 Het minimumtarief voor stemmen en kleine reparaties bedraagt de voorrijkosten en een half uur werk.
1.4 Voor werkzaamheden als onder 2.1.1 genoemd die in het weekend uitgevoerd moeten worden geldt het tarief maal anderhalf (150 %).

2   Betaling

2.1 Stembeurten en kleine reparaties als onder 1.1 genoemd worden contant of per bank betaald.

3   Afzegging

3.1 Afzegging door wederpartij van een afspraak voor een stembeurt of een kleine reparatie dient minimaal 24 uur vóór het tijdstip van de afspraak plaats te vinden. WPS dient hiertoe wel telefonisch bereikbaar te zijn. Een afzegging die op voicemail of antwoordaparaat is ingesproken dient door WPS bevestigd te worden.
3.2 Indien afzegging als boven bedoeld binnen 24 uur van het tijdstip van de afspraak plaatsvindt, zal WPS voorrijkosten en een half uur werk in rekening brengen.

4   Klachten

4.1 Wanneer wederpartij niet tevreden is over de resultaten van een stembeurt dient zij  WPS hier binnen 48 uur van op de hoogte te brengen en WPS de gelegenheid te geven de klachten te beoordelen en indien mogelijk te herstellen.

Reparatie

1 Offertes
2 Uitvoering
3 Betaling van reparaties
4 Opzegging, opschorting en ontbinding
5 Garantie
6 Transport

1   Offertes

1.1 Voor reparaties wordt vooraf een offerte uitgebracht: Voor reparaties die minder dan 15 arbeidsuren beslaan mondeling, voor reparaties die meer dan 15 uur beslaan schriftelijk.
Door ondertekening van de offerte door beide partijen wordt de offerte automatisch omgezet in een overeenkomst.
WPS is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door wederpartij schriftelijk word bevestigd.
1.2 Een offerte bevat altijd tenminste:
– Een specificatie van uit te voeren werkzaamheden waaruit duidelijk het einddoel blijkt;
– De geldigheidsduur van de offerte;
– De kosten uitgesplitst naar arbeidsuren, materiaalgebruik, een post onvoorzien, transportkosten, overige kosten en B.T.W.;
– De betalingscondities;
– Omschrijving van werkzaamheden welke aan derden worden uitbesteed;
– De garantietermijn met een specificatie van waarop de garantie betrekking heeft;
– Het tijdstip van uitvoering en de uitvoeringstermijn.
1.3. WPS kan niet aan haar offerte worden gehouden indien wederpartij had horen te begrijpen dat de offerte danwel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
1.4 Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is WPS daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet in overeenstemming met deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij WPS in de offerte anders aangeeft.
1.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht WPS niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
1.6 Indien de taxatie van een instrument tot een reparatie leidt die meer dan 15 uur in beslag neemt, worden de eventueel betaalde taxatiekosten in mindering gebracht op de eindafrekening van de betreffende reparatie.

2   Uitvoering

2.1 WPS zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment gangbare kennis en techniek.
2.2  WPS  heeft het recht bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. WPS houdt de eindverantwoordelijkheid.
2.3 WPS is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat WPS  is uit gegaan van door wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid bij WPS  bekend hoorde te zijn.
2.4 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. De offerte wordt dienovereenkomstig aangepast en opnieuw door beide partijen ondertekend.
2.5 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. WPS zal wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen.
2.6 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële of kwalitatieve consequenties heeft, zal WPS  wederpartij hierover tevoren inlichten. In afwijking hiervan zal WPS geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan WPS kunnen worden toegerekend.
2.7 WPS verzekert in reparatie gegeven instrumenten tegen brand, diefstal, vandalisme en waterschade tegen een waarde die in overeenstemming is met het risico dat gelopen wordt. Bij schade of verlies ten gevolge hiervan zal WPS niet meer verschuldigd zijn dan het bedrag dat de verzekeraar in enig voorkomend geval zou vergoeden.
2.8 Wanneer WPS na gereedmelding van een reparatie aan wederpartij heeft aangegeven dat tot levering kan worden overgegaan en het blijkt voor wederpartij niet mogelijk om binnen 14 dagen de levering te ontvangen,  kunnen opslagkosten in rekening gebracht worden.
2.9 Wederpartij is tijdens de reparatie gerechtigd om in overleg met WPS  inspectiebezoeken aan de werkplaats van WPS te verrichten.
2.10 Levertijden in offertes van WPS zijn indicatief en geven wederpartij bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3   Betaling van reparaties

3.1 Wanneer wederpartij na het verstrijken van 16 dagen na factuurdatum de factuur niet voldaan heeft, is zij van rechtswege in verzuim. Wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1 % per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
3.2 In het geval van faillissement of surseance van betaling van wederpartij zijn de vorderingen van WPS en de verplichtingen van wederpartij jegens WPS onmiddellijk opeisbaar.

4   Opzegging, opschorting en ontbinding

4.1 WPS is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
– wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
– na het sluiten van de overeenkomst WPS  ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat wederpartij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
– wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
4.2 Voorts is WPS bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
4.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van WPS op wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien WPS de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4.4 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door WPS, zal WPS in overleg met wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan wederpartij toerekenbaar zijn.
4.5 Indien de opdracht door overdracht aan een derde duurder wordt  heeft wederpartij de vrijheid de overeenkomst te ontbinden.
4.6 Indien de overdracht van de werkzaamheden aan een derde extra kosten met zich meebrengt, wordt in overleg bepaald wie deze kosten voor zijn rekening neemt.

5   Garantie

5.1 Aard en duur van de garantie op een reparatie wordt in de reparatieovereenkomst  vastgelegd.
5.2 De garantie geldt onder voorwaarde dat WPS de gerepareerde zaak in onderhoud heeft gedurende de garantieperiode of wanneer dit onderhoud in handen is van een bedrijf waarmee WPS schriftelijk akkoord gegaan is.
5.3 Wederpartij dient de gerepareerde zaak bij aflevering te onderzoeken. Hierbij dient wederpartij te onderzoeken of:
– de juiste dienst verricht is;
– of de geleverde dienst voldoet aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien die   ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik.
Een zichtbaar gebrek behoort binnen drie dagen na levering schriftelijk aan  WPS  te worden gemeld. Niet zichtbare gebreken behoren binnen drie weken na ontdekking doch uiterlijk binnen 12 maanden na levering te worden gemeld en binnen de overeengekomen garantietermijn.
5.4 Indien de gerepareerde zaak niet voldoet aan de overeengekomen garantie, zal WPS  binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door wederpartij, zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt wederpartij zich reeds nu de te vervangen zaak aan  WPS  te retourneren en de eigendom daarover aan  WPS  te verschaffen.
5.5 De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van WPS, wederpartij of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
5.6  Indien de verrichte diensten  niet overeenstemmen met wat was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid zoals opgenomen in boek 6, titel 3, afdeling 3 van het Burgerlijk Wetboek, dan is  WPS  niet aansprakelijkheid voor gevolgschade.
5.7  Het recht op garantie vervalt wanneer het beheer over de zaak overgaat naar anderen dan met wie de overeenkomst gesloten is tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6   Transport

6.1  Transport van een piano of vleugel kan door WPS in eigen beheer uitgevoerd worden of worden uitbesteed aan derden.
6.2  Indien WPS transport in eigen beheer uitvoert is hij aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het transport.
6.3  Indien WPS transport uitbesteedt aan derden dan gebeurt dit aan een erkende verhuizer of aan een bedrijf dat gespecialiseerd is in het transport van piano’s en vleugels.
6.4  Indien WPS transport uitbesteedt aan een bedrijf als onder 6.3 genoemd, dan is dat bedrijf  aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het transport

Verkoop

1 Koopovereenkomst
2 Levering
3 Betaling
4 Eigendomsvoorbehoud
5 Prijsverhoging
6 Annulering
7 Garantie
8 Transport

1   Koopovereenkomst

1.1 Elke verkoop door  WPS  aan wederpartij geschiedt door het sluiten van  een koopovereenkomst waarin altijd tenminste vermeld worden:
– Welke zaak de verkoop betreft, zo precies mogelijk omschreven met merknaam, model, uitvoering en serienummer.
– De verkoopprijs inclusief de eventueel verschuldigde B.T.W..
– Garantietermijn en -bepalingen.
– Leveringstermijn.
– Eventuele inbegrepen artikelen of diensten.
– Te betalen meerkosten voor extra artikelen of diensten.
– Eventuele inruil en de verrekening daarvan.

1.2   WPS  is slechts aan de koopovereenkomst gebonden indien de aanvaarding hiervan door wederpartij schriftelijk wordt bevestigd binnen de aangegeven periode.
1.3 Indien de aanvaarding afwijkt van het in de koopovereenkomst opgenomen aanbod is  WPS  daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij  WPS  anders aangeeft.
1.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht  WPS niet tot levering van een deel van de in de koopovereenkomst begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

2   Levering

2.1  Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af winkel/werkplaats van  WPS .
2.2 Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze haar ter beschikking staan of aan haar ter hand worden gesteld.
2.3 Indien verkochte zaken na aan wederpartij te zijn aangeboden, door deze niet worden afgenomen, blijven deze zaken te harer beschikking opgeslagen tot maximaal 3 maanden na afgesproken leveringsdatum.
2.4 De kosten van opslag en behoud zijn voor rekening van wederpartij.
2.5 Indien wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van wederpartij nadat gebruiker hem heeft verwittigd. Wederpartij zal in dat geval alle hiermee verband houdende kosten verschuldigd zijn.
2.6 Wederpartij dient de gekochte zaken bij levering te onderzoeken. Hierbij dient wederpartij te onderzoeken of:
– de juiste zaak geleverd is;
– of de geleverde zaak voldoet aan de overeengekomen kwaliteitseisen  of – indien die    ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik.
Een zichtbaar gebrek behoort binnen drie dagen na levering schriftelijk aan  WPS  te worden gemeld. Niet zichtbare gebreken behoren binnen drie weken na ontdekking doch uiterlijk binnen 12 maanden na levering te worden gemeld en binnen de overeengekomen garantietermijn.
2.7 Als WPS niet levert binnen de overeengekomen leveringstermijn dient wederpartij WPS  schriftelijk in gebreke te stellen. Na een redelijke termijn kan wederpartij de overeenkomst opzeggen.

3   Betaling

3.1. Tenzij in de koopovereenkomst anders is  overeengekomen dient betaling plaats te vinden netto contant bij levering onder aftrek van een eventuele aanbetaling.
3.2. Indien betaling niet contant plaatsvindt, dient deze te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door WPS aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd.
3.3. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
3.4. Indien er na het verstrijken van 16 dagen na de factuurdatum nog niet is betaald is wederpartij van rechtswege in verzuim; wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
3.5. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van  WPS  en de verplichtingen van wederpartij jegens  WPS  onmiddellijk opeisbaar.
3.6. WPS  heeft het recht de door wederpartij gedane deelbetalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
3.7 WPS  kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien wederpartij een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.
3.8 WPS   kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

4   Eigendomsvoorbehoud

4.1   WPS  blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

5   Prijsverhoging

5.1 Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan wederpartij de overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging, tenzij de bevoegdheid tot prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.
5.2 Indien de prijsverhoging plaatsvindt na drie maanden na het sluiten van de overeenkomst is wederpartij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, tenzij deze prijsverhoging het gevolg is van een wijziging in de overeenkomst of deze verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.

6   Annulering

6.1 Annulering of ontbinding van de koopovereenkomst dient schriftelijk te gebeuren.
6.2 Indien  WPS  een annulering of ontbinding van de koopovereenkomst accepteert komen de
gemaakte kosten voor rekening van wederpartij.

7    Garantie

7.1 Aard en duur van de garantie worden in de koopovereenkomst vastgelegd.
7.2 De garantie geldt onder voorwaarde dat  WPS  de geleverde zaak in onderhoud heeft gedurende de garantieperiode of wanneer dit onderhoud in handen is van een bedrijf waarmee  WPS  schriftelijk akkoord gegaan is.
7.3  WPS  garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van  gebreken.
7.4  WPS  verschaft wederpartij een schriftelijk garantiebewijs. Bij gebreke hiervan geldt het aankoopbewijs als bewijs met betrekking tot de garantie.
7.5 Van de garantie kunnen zaken worden uitgesloten die als gebreken kunnen worden omschreven, mits deze uitdrukkelijk in de koopovereenkomst of op het garantiebewijs worden vermeld.
7.6 Indien de te leveren zaken niet voldoen aan de overeengekomen garantie, zal  WPS  de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door wederpartij, naar keuze van  WPS  vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt wederpartij zich reeds nu de vervangen zaak aan  WPS  te retourneren en de eigendom daarover aan  WPS  te verschaffen.
7.7 Wederpartij kan slechts vervanging van de zaken of ontbinding van de koopovereenkomst vorderen indien in de garantieperiode:
–  WPS  tot tweemaal toe de gelegenheid heeft gekregen om eenzelfde gebrek te herstellen zonder dat dit gelukt is en dit gebrek voldoende ernstig is om vervanging of ontbinding te rechtvaardigen;
– Indien wederpartij aantoont dat de zaken zoveel gebreken vertonen of hebben vertoond dat deze niet aan de overeenkomst beantwoorden en dat deze gebreken vervanging of ontbinding rechtvaardigen.
7.8 De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer een gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van WPS, wederpartij of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak, deze in onderhoud hebben gegeven aan anderen dan  WPS  of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
7.9 Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid zoals opgenomen in boek 6, titel 3, afdeling 3 van het Burgerlijk Wetboek, dan is  WPS  niet aansprakelijk voor gevolgschade.

8   Transport

8.1  Transport van een piano of vleugel kan door WPS in eigen beheer uitgevoerd worden of worden uitbesteed aan derden.
8.2  Indien WPS transport in eigen beheer uitvoert is hij aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het transport.
8.3  Indien WPS transport uitbesteedt aan derden dan gebeurt dit aan een erkende verhuizer of aan een bedrijf dat gespecialiseerd is in het transport van piano’s en vleugels.
8.4  Indien WPS transport uitbesteedt aan een bedrijf als onder 8.3 genoemd, dan is dat bedrijf  aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het transport

Huur met Recht van Koop

1 Huurovereenkomst
2 Huurverhoging
3 Onderhoud
4 Verzekeren, schade en verplaatsen
5 Eigendom
6 Transport

1   Huurovereenkomst

1.1 In het geval van huur met recht van koop wordt een concepthuurovereenkomst opgemaakt waarin altijd tenminste vermeld worden:
– Welke zaak de verhuur betreft, zo precies mogelijk omschreven met merknaam, model, uitvoering en serienummer.
– De huurprijs per maand inclusief de verschuldigde B.T.W..
– De betalingscondities.
– De minimale en eventueel de maximale huurperiode
– De opzeggingstermijn
– Leveringstermijn.
– Eventuele inbegrepen artikelen of diensten.
– Te betalen meerkosten voor extra artikelen of diensten.
– Hoe de  al betaalde huur met de aanschafprijs zal worden verrekend op het moment dat de wederpartij de zaak wil kopen.
1.2   WPS is slechts aan de huurovereenkomst gebonden indien de aanvaarding hiervan door wederpartij schriftelijk word bevestigd.
1.3 Indien de aanvaarding afwijkt van het in de concepthuurovereenkomst opgenomen aanbod is  WPS  daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij  WPS  anders aangeeft.
1.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht  WPS niet tot levering van een deel van de in de
concepthuurovereenkomst begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

2   Huurverhoging

2.1 WPS heeft het recht de huur jaarlijks te verhogen met een percentage gelijk aan de consumentenprijsindex van het CBS. Indien de huurverhoging meer bedraagt wordt wederpartij hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.

3   Onderhoud

3.1  Het onderhoud van een verhuurde zaak wordt verzorgd door  WPS  en omvat in elk geval twee stembeurten per jaar.

4   Verzekering, schade en verplaatsen

4.1  Wederpartij draagt er zorg voor dat de gehuurde zaak gedurende de huurperiode verzekerd is tegen  brand, diefstal, vandalisme en waterschade.
4.2  De kosten van schade anders dan door normaal gebruik die veroorzaakt is door de wederpartij tijdens de huurperiode wordt bij beëindiging van de huurperiode aan wederpartij in rekening gebracht.
4.3 Wederpartij mag de gehuurde zaak alleen verplaatsen of verhuizen na overleg en met schriftelijke toestemming van  WPS . Wederpartij dient het nieuwe adres onverwijld schriftelijk aan WPS te bevestigen.

5   Eigendom

5.1 De verhuurde zaak blijft tijdens de huurperiode eigendom van WPS .
5.2 Wederpartij dient  WPS  onverwijld kennis te geven van een eventuele beslaglegging op haar goederen of een gedeelte daarvan en voorts van haar faillissement of surséance van betaling en is altijd verplicht de beslagleggende deurwaarder, de curator of de bewindvoerder op de hoogte te brengen van de met  WPS  bestaande huurovereenkomst.

6   Transport

6.1  Transport van een piano of vleugel kan door WPS in eigen beheer uitgevoerd worden of worden uitbesteed aan derden.
6.2  Indien WPS transport in eigen beheer uitvoert is hij aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het transport.
6.3  Indien WPS transport uitbesteedt aan derden dan gebeurt dit aan een erkende verhuizer of aan een bedrijf dat gespecialiseerd is in het transport van piano’s en vleugels.
6.4  Indien WPS transport uitbesteedt aan een bedrijf als onder 6.3 genoemd, dan is dat bedrijf  aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het transport

Verhuur van Piano’s en Vleugels

1 Verhuur
2 Huurbevestiging
3 Garantie
4 Verzekering en schade
5 Eigendomsvoorbehoud
6 Transport

1   Verhuur

1.1 Onder verhuur wordt verstaan de verhuur voor een periode van maximaal vier weken zonder recht van koop.

2   Huurbevestiging en annulering

2.1 Bij verhuur van een piano of vleugel ontvangt de wederpartij een schriftelijke bevestiging waarin WPS tenminste vermeldt:
– Welke zaak de verhuur betreft, zo precies mogelijk omschreven om welk type instrument het gaat.
– De verhuurperiode.
– De verhuurprijs inclusief de verschuldigde B.T.W..
– De betalingscondities.
– De opzeggingstermijn.
– Leveringstermijn met dag en uur volgens afspraak met wederpartij.
– De ophaaltermijn met dag en uur volgens afspraak met wederpartij.
– Eventuele inbegrepen artikelen of diensten.
– Te betalen meerkosten voor extra artikelen of diensten.
2.2 Annulering van de verhuur door wederpartij dient minimaal 24 uur voor levering schriftelijk of per fax  plaats te hebben. In het geval van annulering binnen 24 uur voor levering wordt 20 % van de afgesproken huurprijs in rekening gebracht.

3   Garantie

3.1  WPS garandeert dat de verhuurde zaak goed gestemd en technisch in orde geleverd wordt.

4   Verzekering en schade

4.1 De wederpartij is verantwoordelijk en aansprakelijk ten aanzien van schade ontstaan in de verhuurperiode. Wederpartij draagt er zorg voor dat de gehuurde zaak verzekerd is tegen brand, diefstal, vandalisme en waterschade gedurende de huurperiode.
4.2 De kosten van schade anders dan door normaal gebruik die veroorzaakt is door de wederpartij tijdens de huurperiode wordt bij beëindiging van de verhuurperiode aan wederpartij in rekening gebracht.
4.3 Eventuele schade aan de verhuurde zaak wordt na beëindiging van de verhuurperiode aan de wederpartij gemeld en vervolgens in rekening gebracht.

5   Eigendomsvoorbehoud

5.1 De verhuurde zaak blijft tijdens de verhuurperiode eigendom van  WPS .

6   Transport

6.1  Transport van een piano of vleugel kan door WPS in eigen beheer uitgevoerd worden of worden uitbesteed aan derden.
6.2  Indien WPS transport in eigen beheer uitvoert is hij aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het transport.
6.3  Indien WPS transport uitbesteedt aan derden dan gebeurt dit aan een erkende verhuizer of aan een bedrijf dat gespecialiseerd is in het transport van piano’s en vleugels.
6.4  Indien WPS transport uitbesteedt aan een bedrijf als onder 6.3 genoemd, dan is dat bedrijf  aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het transport

Taxatie

1 Tarief
2 Overige

1   Tarief

1.1 Voor taxatie geldt hetzelfde tarief als voor stemmen en kleine reparaties.

2   Overige

2.1 Een taxatie dient gezien te worden als een niet bindend advies
2.2  WPS  kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verliezen die het gevolg zijn van het gebruik van de taxatie, noch kan WPS aanspraak maken op winsten die voortkomen uit het gebruik van de taxatie.
2.3 Een taxatie wordt gebaseerd op de actuele marktsituatie en gaat uit van de handelswaarde op de particuliere markt van het te taxeren object in optimale conditie, verminderd met kosten om dit object in deze optimale conditie te brengen.

Aan- en Verkoopbemiddeling

1 Tarief
2 Aansprakelijkheid
3 Transport

1   Tarief

1.1 Voor aan- en verkoopbemiddeling geldt een vooraf afgesproken tarief dat een percentage is van de door wederpartij gerealiseerde aan- of verkoopprijs.
1.2  WPS  zal nooit van de kopende èn de verkopende partij beide bemiddelingskosten ontvangen, tenzij dit van beide partijen de helft van het afgesproken tarief is.

2   Aansprakelijkheid

2.1       Wederpartij kan in het geval van bemiddeling WPS  op geen enkele wijze aansprakelijk stellen  voor een transactie waarin  WPS  bemiddeld heeft.

3   Transport

3.1  Transport van een piano of vleugel kan door WPS in eigen beheer uitgevoerd worden of worden uitbesteed aan derden.
3.2  Indien WPS transport in eigen beheer uitvoert is hij aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het transport.
3.3  Indien WPS transport uitbesteedt aan derden dan gebeurt dit aan een erkende verhuizer of aan een bedrijf dat gespecialiseerd is in het transport van piano’s en vleugels.
3.4  Indien WPS transport uitbesteedt aan een bedrijf als onder 3.3 genoemd, dan is dat bedrijf  aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het transport